1. Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu osobních údajů (dále „poskytovatel osobních údajů“) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce: Cinda ostrov s.r.o., případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy jsou osobní údaje získávány.
 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
 • Název: Cinda ostrov s.r.o.
 • Kontaktní poštovní adresa: Sokolovská 270/201, 190 00, Praha 9
 • Adresa pro osobní návštěvu: Restaurace Cinda, Císařská louka ev.č. 32, 150 00, Praha 5
 • Telefonní číslo: +420 702 161 801
 • Elektronická adresa: produkce@cisarska-louka.cz
 • IČ: 01508423, DIČ: CZ01508423.
 1. Zásady zpracování osobních údajů na úřadě
Správce zpracovává osobní údaje podle následujících zásad:
 • „zákonnost, korektnost a transparentnost“ Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem korektně a transparentně.
 • „účelové omezení“ Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracování získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • „minimalizace údajů“ Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • „přesnost“ Zpracováváme osobní údaje přesné a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné osobní údaje upřesnit a opravit.
 • „omezení doby uložení” Osobní údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele osobních údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, vyjma zákonných účelů archivace.
 • „integrita a důvěrnost“ Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání osobní údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • „proporcionalita“ Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických
 • „odpovědnost“ Při konkrétním zpracování osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.
 1. Zákonnost zpracování osobních údajů
Osobní údaje správce zpracovává pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:
 1. a) Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 2. b) Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel osobních údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 3. c) Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracování osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
 1. Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme
 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní občanství, sídlo podnikání, IČ, DIČ, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění povinností správce či smlouvy
 • elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, ID datové schránky
 • osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, identifikace pozemku a nemovitosti
 • další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací
 1. Práva poskytovatele osobních údajů
 • V případě uplatnění níže uvedených Vašich práv využíváme v souladu s českým právním řádem formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření Vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace.
 1. a) Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké Vaše osobní údaje a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme.
 2. b) Právo na opravu osobních údajů. Máte právo upřesnit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 3. c) Právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracování není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
 4. d) Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že jsou Vaše osobní údaje vyloučeny ze zpracování, do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti správce, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
 5. e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo lze uplatnit pouze, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Naší povinností je informovat Vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracování dochází.
 6. f) Právo na přenositelnost údajů. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pod právní povinností, kterým je správce pověřen nebo kterou je povinován.
 7. g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 8. h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že budete mít pochybnosti o zpracovávání osobních údajů, kontaktujte pro vysvětlení správce, tj. Cinda ostrov, s.r.o. na emailové adrese, popř. telefonicky (viz bod 2).

Nahlédněte
do našeho
jídelního lístku

 

Děkuji, zatím ne!

POZOR, ZMĚNA PROVOZU! V Úterý 18.6. je RESTAURACE OD 15h UZAVŘENA, ve Středu 19.6. je RESTAURACE od 14h UZAVŘENA, ve Čtvrtek 20.6. je RESTAURACE od 13h UZAVŘENA. Od 21.6. do 23.6. je z důvodu konání soukromých akcí RESTAURACE UZAVŘENA PO CELÝ DEN.. Děkujeme za pochopení. Kontaktujte nás pro více informací.